REGULAMIN
OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH
- ROK POWOŁANIA 1977

NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA Nr 28 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 29 STYCZNIA 2002
W SPRAWIE KONKURSÓW I OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH
 1. Celami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są:
  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych,
  • umożliwienie młodzieży zdobycie dyplomu szkoły wyższej na deficytowych kierunkach studiów za pośrednictwem tytułu laureata,
  • ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, które nie różni się standardem od życia w mieście,
  • tworzenie z olimpijczyków nosicieli postępowych metod gospodarowania, w tym zwłaszcza szerzenie idei rolnictwa ekologicznego,
  • umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi, jako podstawowej zasady nauczania rolnictwa,
  • popularyzacja osiągnięć oraz perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa, z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.
  Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej - teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazanie młodzieży szkól średnich zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej, rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z produkcją rolniczą. miejscem przyszłej pracy młodego rolnika, co ma wyjątkowe znaczenie we właściwym wykonywaniu zawodu. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przyholowanie zawodowe, a Jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.
 2. Olimpiada prowadzona jest równocześnie w 7 blokach tematycznych takich jak:
  • produkcja roślinna,
  • produkcja zwierzęca,
  • mechanizacja rolnictwa,
  • ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, kwiaciarstwo),
  • ochrona i inżynieria środowiska,
  • żywienie człowieka i gospodarstwo domowe,
  • agrobiznes.
 3. Organizatorem Olimpiady jest Akademia Podlaska w Siedlcach działająca w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Polskim Towarzystwem Nauk Agrotechnicznych. Współorganizatorami są uczelnie oraz wydziały rolnictwa i infrastruktury technicznej urzędów wojewódzkich, a ponadto - za zgodą organizatora - mogą być instytucje i stowarzyszenia, których działalność związana jest z rolnictwem jako działem gospodarki narodowej oraz samorządy terytorialne, w tym zwłaszcza Urząd Marszałkowski. Starosta Powiatowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony .Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 4. Olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:
  • I stopień - zawody szkolne,
  • II stopień - zawody okręgowe (międzywojewódzkie),
  • III stopień - zawody centralne.
  Na wszystkich stopniach przewiduje się: eliminacje pisemne, eliminacje praktyczne, a na szczeblu szkolnym również finał ustny
 5. Poszczególne etapy olimpiady przeprowadzają: Komitety Szkolne, Komitety Okręgowe i Komitet Główny
 6. Komitet Główny olimpiady
  • 6.1. W skład Komitetu Głównego powołuje się nauczycieli akademickich (co najmniej 60% składu Komitetu), nauczycieli szkol średnich, specjalistów z dziedziny nauk objętych programem olimpiady, przedstawicieli współorganizatorów, instytucji i towarzystw naukowych oraz naukowo-technicznych.
  • 6.2. Członków Komitetu Głównego powołuje główny organizator w porozumieniu ze współorganizatorami na okres 5 lat.
  • 6.3. Komitet Główny wybiera ze swego grona przewodniczącego. wiceprzewodniczących (nie więcej niż 3), sekretarza naukowego w randze wiceprzewodniczącego i kierownika organizacyjnego. Grono tych osób wraz z innymi członkami KG (łącznie nie więcej niż 7) tworzy Prezydium uprawnione do podejmowania bieżących decyzji, o których informuje Komitet Główny na najbliższym posiedzeniu.
  • 6.4. Do zadań Komitetu Głównego należy:
   • organizacja kolejnych edycji olimpiady,
   • organizacja eliminacji centralnych (III stopnia),
   • programowanie treści olimpiady,
   • przygotowanie pytań i zadań na eliminacje szkolne, okręgowe i centralne w sposób gwarantujący ich tajność,
   • opracowanie regulaminu i wydawanie wytycznych na kolejne edycje olimpiady,
   • popularyzacja olimpiady.
   • zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz gospodarowanie nimi,
   • kontrola i ocena wszystkich szczebli kolejnych edycji olimpiady.
  • 6.5. Komitet Główny ma siedzibę w Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
  • 6.5.1. Osoby upoważnione do reprezentowania organizatora i zaciągania zobowiązań finansowych to:
   • prof. dr. Leszek Malicki - przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
   • prof. dr hab. Józef Starczewski - wiceprzewodniczący Komitetu Głównego OWiUR
   • Teresa Michalak -samodzielna księgowa.
   Wiarygodność operacji finansowych musi być potwierdzona podpisem samodzielnej księgowej i jednego z w/w przewodniczących.
  • 6.6. Komitetem głównym kieruje przewodniczący) przy pomocy biura komitetu, w którym zatrudnia sekretarza naukowego. kierownika organizacyjnego (członków Komitetu Głównego) oraz pracowników administracyjno - technicznych.
  • 6.7. Przewodniczący:
   • czuwa nad całokształtem prac Komitetu Głównego,
   • ustala zakres obowiązków wiceprzewodniczących, sekretarza naukowego i kierownika organizacyjnego,
   • reprezentuje Komitet Główny na zewnątrz.
 7. Komitet Okręgowy olimpiady.
  • 7.1. Komitet Okręgowy funkcjonuje przy uczelni i składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków powołanych odpowiednio na zasadach określonych w pkt. 6.1.
  • 7.2. Członków komitetu okręgowego powołuje rektor uczelni właściwej dla danego okręgu na wniosek przewodniczącego Komitetu Okręgowego OWiUR na okres trwania kadencji Komitetu Głównego. Komitet Okręgowy na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. Przewodniczący Komitetów Okręgowych wchodzą w skład Komitetu Głównego.
  • 7.3. Do zadań Komitetu Okręgowego należy:
   • udzielanie pomocy w organizacyjnym przygotowaniu eliminacji szkolnych m.in. poprzez udział w nich przedstawicieli komitetów okręgowych,
   • ocena poziomu organizacyjnego przygotowania i przebiegu eliminacji szkolnych,
   • powołanie jury zawodów okręgowych,
   • zatwierdzenie listy uczestników eliminacji okręgowych.
   • terminowe przekazanie do Komitetu Głównego wyników zawodów okręgowych w postaci protokołu jury,
   • popularyzowanie idei olimpiady w okręgu.
 8. Komitet Szkolny olimpiady
  • 8.l. Komitet Szkolny składa się z przewodniczącego i członków powołanych spośród specjalistów w zakresie rolnictwa oraz przedstawicieli rady pedagogicznej.
  • 8.2. Członków Komitetu Szkolnego każdorazowo powołuje dyrektor szkoły na okres trwania każdej kolejnej edycji olimpiady. S .1 Do zadarł Komitetu Szkolnego należy:
   • - propagowanie idei olimpiady na terenie szkoły,
   • - przeprowadzenie finału ustnego,
   • - przeprowadzenie eliminacji szkolnych (I stopnia),
   • - terminowe przekazanie do Komitetu Okręgowego wyników zawodów szkolnych w postaci protokołu.
 9. Uchwały komitetów organizacyjnych zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy członków komitetu. Posiedzenia komitetów są protokołowane.
 10. W eliminacjach olimpiady mogą brać udział uczniowie średnich stacjonarnych szkól rolniczych dla młodzieży. Uczniowie średnich szkól nierolniczych pragnący uczestniczyć w olimpiadzie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższego Komitetu Szkolnego przeprowadzającego zawody.
 11. Uczniowie zakwalifikowani do zawodów II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w eliminacjach. Komitety organizacyjne prowadzące zawody pokrywają koszty wyżywienia i noclegów uczestników, a także ich opiekunów w liczbie określonej przez Komitet Główny.
 12. Nagrody i wyróżnienia przyznają komitety organizacyjne wszystkich stopni wg ich możliwości. Nagrody powinny mieć charakter rzeczowy.
 13. Uczestnicy olimpiady, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w'- zawodach 111 stopnia są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego w zakresie prezentowanego bloku na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny. Zwolnienie takie jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej.
 14. Laureaci olimpiady
  • 14.l Komitet Główny przyznaje tytuł laureata oraz ustala liczbę miejsc premiowanych tym tytułem
  • 14.2. Kierunki studiów w uczelniach rolniczych, na które laureaci i finaliści przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, określa uchwala senatu uczelni.
  • 14.3. Z uprawnień określonych w ust. 21 mogą korzystać laureaci jeden raz w roku uzyskania matury niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata olimpiady.
 15. Wszystkie bloki tematyczne, obok wiedzy ściśle fachowe), zawierają elementy ekonomiki i organizacji rolnictwa, a lak/.e innych dziedzin tworzących określony blok Uczestników wszystkich stopni obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych (wskazanych na każdą edycję w wytycznych Komitetu Głównego) o profilu odpowiadającym danemu blokowi tematycznemu, gdyż zawarte w nich wiadomości specjalistyczne będą wykorzystane przy układaniu pytań na wszystkich szczeblach olimpiady.
 16. Uczniowie zgłaszają swoje uczestnictwo w olimpiadzie dobrowolnie.
 17. Eliminacje pisemne wszystkich etapów olimpiady
  • 17.1. Każdy uczestnik odpowiada na 60 pytań testowych, w tym 45 pytań specjalistycznych oraz 15 z ekonomii i organizacji dotyczących danego bloku tematycznego.
  • 17.2. Grupa uczestników tego samego bloku tematycznego otrzymuje zestaw jednobrzmiących pytań.
   Ich ocena:
   • odpowiedź prawidłowa - l pkt.
   • odpowiedź nieprawidłowa – 0 pkt.
   Łącznie za poprawne odpowiedzi uczestnik może otrzymać 60 punktów.
 18. Eliminacje praktyczne wszystkich etapów olimpiady.
  • 18.1 Podczas eliminacji praktycznych każdy uczestnik otrzymuje 3 zadania praktyczne. Za każde zadanie praktyczne można uzyskać do 20 pkt. (w sumie 60 pkt.)
  • 18.2 W ocenie umiejętności brane są pod uwagę następujące kryteria: prawidłowość wykonania zadania, dokładność, sprawność, uzasadnienie teoretyczne. organizacja, czas, bhp Ocena zadań jest jawna.
 19. Finał ustny (tylko na szczeblu szkolnym).
  • 19.1 W finale bierze udział od l do 3 (zależnie od decyzji komitetu szkolnego) najlepszych uczniów z każdego bloku, którzy po eliminacjach pisemnych i praktycznych otrzymali najwyższą ocenę Każdy uczestnik odpowiada na 6 pytań. w tym na 3 pytania problemowe oraz wykonuje lub rozwiązuje l zadanie praktyczne.
 20. W zawodach II i III stopnia przed rozpoczęciem eliminacji uczestnicy podpisują listy obecności okazując równocześnie dowód tożsamości.
 21. Eliminacje okręgowe i centralne są organizowane według zasad zachowania anonimowości. Przed eliminacjami pisemnymi uczestnicy otrzymują liczby kodowe obowiązujące podczas całych eliminacji.
 22. Prawo uczestniczenia w zawodach okręgowych ma w zasadzie tylko najlepszy przedstawiciel z każdego bloku tematycznego w danej szkolnej Jednostce organizacyjnej chyba, ze właściwy Komitet Okręgowy postanowi inaczej.
 23. Komitet Główny olimpiady z ogólnej liczby miejsc zaplanowanych na zawody centralne przydziela limity Komitetom Okręgowym. Komitety Okręgowe rozdzielają przyznaną liczbę miejsc automatycznie na poszczególne bloki tematyczne. Zajęcie miejsca objętego limitem oznacza zakwalifikowanie się na eliminacje centralne.
 24. Eliminacje olimpiady przeprowadza się w jednolitych terminach, ustalonych przez właściwe komitety organizacyjne:
  • szkolne eliminacje - do 20 października
  • okręgowe eliminacje - do końca l dekady kwietnia
  • centralne eliminacje - III dekada maja
 25. W wyniku zawodów okręgowych i centralnych wyróżnia się najlepsze szkoły, stosując w- kolejności kryteria: liczba uzyskanych tytułów'- laureata i liczba uczestników zawodów III stopnia.
 26. Okręgi olimpiady.
  • 26.1. Podział na okręgi wiąże się z rozmieszczeniem uczelni rolniczych w kraju: Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań. Siedlce. Szczecin, Warszawa. Wrocław (z wyjątkiem ochrony i inżynierii środowiska)
  • 26.2. Eliminacje okręgowe w bloku ochrony i inżynierii środowiska ze względu na mniejszą liczbę szkól odbywają się tylko w Poznaniu i w Warszawie
  • 26.3. Podział na okręgi przedstawia się następująco:
  Lp. OKRĘG POWIATY WCHODZĄCE W SKŁAD OKRĘGU
  I BYDGOSZCZ Bydgoszcz, Chojnice, Tuchola, Sępolno Krajeńskie, Świecie, Grudziądz, Wąbrzeźno, Chełmno, Nakło, Żnin, Mogilno, Radziejów, Włocławek, Lipno, Toruń, Brodnica, Golub Dobrzyń, Rypin, Inowrocław, Aleksandrów Kujawski, Starograd Gdański, Kościerzyna, Kartuzy, Wejherowo, Puck, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gd., Tczew. Lębork, Słupsk. Bytów, Człuchów, Gdańsk(34)
  II KRAKÓW Kraków, Olesno, Kłobuck, Częstochowa. Lubliniec. Myszków Strzelce Opolskie. Tarnowskie Góry, Będzin, Zawiercie, Katowice. Olkusz. Miechów, Racibórz. Jastrzębie Zdrój. Proszowice. Bielsko-Biała, Cieszyn Bielsko - Biała. Żywiec. Sucha Beskidzka. Nowy Targ Zakopane (Tatrzański) Nowy Sącz. Gorlice. Chrzanów. Oświęcim. Wadowice. Myślenice. Bochnia. Brzesko Tarnów. Dąbrowa Tarnowska Limanowa, Wieliczka, końskie, Kielce, jędrzejów, Włoszczowa, Kazimierza W., Pińczów, Busko Zdrój, Skarżysko Kamienna, Starachowice, (44)
  III LUBLIN Lublin, Ryki. Parczew. Lubartów. Włodawa. Puławy, Opole Lubelskie, Łęczna, Świdnik. Chełm. Krasnystaw, Kraśnik. Ostrowiec Świętokrzyski. Opatów. Sandomierz. Janów Lubelski, Zamość. Hrubieszów. Tomaszów Lubelski, Biłgoraj. Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Staszow. Mielec, Nisko. Kolbuszowa. Leżajsk. Lubaczów. Ropczyce (Ropczycko-sędziszewski), Rzeszów, Łańcut. Przeworsk, Jarosław, Przemysł, Strzyzów, Dębica. Luków, Biała Podlaska. Radzyń Podlaski. Jasio Krosno. Brzozów. Sanok. Ustrzyki Dolne (Bieszczadzki) (44)
  IV OLSZTYN Olsztyn. Wejherowo. Nowy Dwór Gd., Elbląg, Braniewo, Bartoszyce. Kętrzyn, Mrągowo, Lidzbark Warmiński. Ostróda, Malbork, Kwidzyn, Itawa, Nidzica, Działdowo, Przasnysz, Żuromin, Mława, Maków Mazowiecki. Wyszków. Pułtusk, Płońsk. Ciechanów, Pisz. Ełk. Giżycko, Olecko (Olecko-goldapski), Nowe Miasto Lubawskie (28)
  V POZNAŃ Poznań, Świebodzin. Krosno Odrzańskie. Żary, Żagań. Nowa Sól, Zielona Góra. Międzychód, Szamotuły. Nowy Tomyśl, Grodzisk WIkp., Wolsztyn, Kościan, Leszno. Gostyń. Krotoszyn. Ostrów WIkp.. Ostrzeszów. Kępno, Turek, Kolo, Konin. Słupce, Września, Środa WIkp.. Śrem, Jarocin. Pleszew, Kalisz, Oborniki. Wągrowiec, Gniezno, Rawicz, Międzyrzecz, Chodzież (36)
  VI SIEDLCE Siedlce. Mińsk Maź., Garwolin. Łosice. Sokołów Podlaski. Węgrów. Siemiatycze, Ostrów Mazowiecka. Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski. Hajnówka, Białystok, Zambrów. Ostrołęka. Łomża. Kolno. Grajewo, Mońki. Sokółka, Augustów, Suwałki. Sejny (22)
  VII SZCZECIN Szczecin, Sławno. Koszalin, Kołobrzeg, Gryfice, Kamień Pomorski, Świnoujście. Goleniów. Police. Stargard Szczeciński. Gryfino, Pyrzyce. Myślibórz. Gorzów WIkp. Strzelce Krajeńskie (Strzelecko-drezdenecki), Czarnków Czarnkowskie-trzcianecki). Piła, Ztotów, Choszczno. Walcz, Drawsko-Pomorskie, Świdwin, Szczecinek. Białogard. Slubice. Sulęcin (26)
  VIII WARSZAWA Warszawa, Warszawa Zach . t-ask, Bełchatów. Pajęczno, Radomsko. Piotrków Tryb., Tomaszów Maź., Rawa Maź., Skierniewice, Łowicz. Sochaczew, Nowy Dwór Maź, Legionowo. Wołomin. Grodzisk Maź.. Żyrardów. Pruszków, Piaseczno. Otwock, Grójec, Kozienice, Białobrzegi. Radom, Przysucha, Szydtowiec, Opoczno, Poddębice, Zduńska Wola, t-ódż, Łódź Wsch., Łęczyca. Kutno, Gostynin. Płock. Sierpc, Pabianice, Zgierz, Zwoleń. Lipsko, (40)
  IX WROCŁAW Wrocław. Głogów. Polkowice. Bolestaiwec. Zgorzelec. Lubań. Lwówek Śląski, Jelenia Góra, Złotoryja. Legnica. Jawor. Kamienna Góra, Wałbrzych, Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Kłodzko. Nysa, Prudnik Głubczyce. Kędzierzyn Koźle, Krapkowice, Opole. Brzeg. Kluczbork, Namysłów, Oława. Oleśnica. Milicz, Trzebnica. Wołów. Strzelin, Lubin. Środa Śląska, Góra (34)
  • 26.4. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może dla danej edycji olimpiady dokonać zmian w podziale na okręgi.
 27. Komitet Główny przyznając nagrody nauczycielom - opiekunom laureatów i uczestników, a także człomkom Komitetu Głównego i KOmitetów Okręgowych w ramach posiadanych środków finansowych.
 28. Komitet Główny może wystąpić za pośrednictwem właściwego kuratora lub rektora z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji dla członka Komitetu Głównego lub Okręgowego będącego nauczycielem lub dla nauczyciela, którego uczniowie odnoszą systematycznie sukcesy w olimpiadzie.
 29. Komitet Główny może wystąpić z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o nadanie członkowi Komitetu Głównego lub okręgowego Medalu Wdukacji Narodowej.
 30. Właściwe komitety organizacyjne przechowują protokoły praz prace pisemne z zawodów II i III stopnia w ciągu 2-ch lat kalendarzowych, licząc od roku, w którym kończy się edycja limpiady.
 31. Komitet Główny prowadzi archiwum akt olimpiady, w którym gromadzi przede wszystkim dokumentację merytoryczną i finansową.
 32. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizacji kolenych edycji olimpiady i otrzymują go wszyscy współorganizatorzy do wiadomości i stosowania. Komitet Główny zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów w regulaminie.
 33. Komitet Główny dokonuje co kilka lat analizy i oceny skutków dydaktyczno - wychowawczych olimpiady w formie publikacji i przekazuje ją wszystkim szkołom i uczelniom rolniczym oraz organizatorom.
 34. Adres Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:
  Komitet Główny OWiUR
  08-11- Siedlce
  ul. 3-go Maja 54
  tel. (025)6431320 lub 6431306.
 35. Wzory dokumentów - do wglądu w ZS Nr 1.